GWARANCJA PRODUCENTAPRODUKT MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z KILKU CZĘŚCI OBJĘTYCH RÓŻNYMI OKRESAMI GWARANCYJNYMI.

Urządzenia mobilne Wiko są objęte gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu*, a akcesoria – przez okres 6 miesięcy*. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. W granicach dozwolonych przez prawo właściwe dla każdego kraju odsprzedaż, naprawa lub wymiana produktu nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego (naprawione części lub produkt zastępczy są wówczas objęte gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego lub przez okres 90 dni od daty wymiany lub naprawy). Wszystkie części produktu lub inny wymieniony sprzęt stają się własnością firmy Wiko. Przy naprawie lub wymianie produktu Wiko może używać nowych lub odnowionych części lub produktów albo części i produktów, które są podobne do nowych urządzeń.

W przypadku, gdy urządzenie ulegnie uszkodzeniu w normalnych warunkach użytkowania, zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą, autoryzowanym centrum Wiko lub działem wsparcia Wiko przez naszą witrynę (www.wikomobile.com).
Należy pamiętać o zapisaniu danych zawartych w urządzeniu, aby nie zostały one utracone podczas naprawy lub wymiany telefonu. Wiko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę treści w związku z naprawą lub wymianą urządzenia.

Warunki gwarancji i wyłączenia
Podczas wysyłania produktu należy:

- postępować zgodnie z instrukcjami wysyłania produktu dostarczonymi przez firmę Wiko;
- przedstawić potwierdzenie zakupu, które wyraźnie zawiera nazwę i adres sprzedawcy, datę i miejsce zakupu, rodzaj produktu, jego numer seryjny i numer IMEI.


Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe (części), konstrukcyjne i produkcyjne.
Gwarancja nie obejmuje:

1. normalnego zużycia elementów (w szczególności soczewek aparatu, baterii i ekranów), które wymagają okresowej naprawy i wymiany;

2. usterek spowodowanych niewłaściwą obsługą lub stosowaniem siły (nieprawidłowe stosowanie, upuszczenie, wstrząsy itp.);

3. usterek i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem telefonu, w szczególności niezgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji dostarczoną przez firmę Wiko (zawartą w instrukcji użytkownika);

4. modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez nieuprawnione osoby;

5. źle użytkowanych baterii, uszkodzonych ogniw lub oznak otwierania produktu siłą;

6. wad wynikających z używania produktu ze sprzętem lub oprogramowaniem niezatwierdzonym przez firmę Wiko albo podłączenia produktu do takiego sprzętu lub oprogramowania. Niektóre usterki mogą być wynikiem wirusów, które zainfekowały produkt wskutek nieautoryzowanego dostępu przez użytkownika lub osobę trzecią do usług, systemów komputerowych, innych kont lub sieci. Taki nieuprawniony dostęp może nastąpić w wyniku ataku hakerskiego, przywłaszczania haseł lub w szereg innych sposobów;

7. wszelkiego użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

8. używania akcesorium, które nie spełnia wymagań produktu lub jest uszkodzone, albo połączenia produktu z takim akcesorium;

9. narażenia produktu na działanie wilgoci, ekstremalnych temperatur, korozji i utleniania oraz kontaktu z żywnością, cieczami, produktami chemicznymi i substancjami mogącymi uszkodzić produkt;

10. pęknięcia telefonu komórkowego, uszkodzenia pokrywy, widocznych oznak wstrząsu;

11. wypadków, klęsk żywiołowych i innych przyczyn będących poza kontrolą firmy Wiko, między innymi takich jak powódź, uderzenie pioruna, pożar, przepięcie itp.;

12. aktualizacji oprogramowania w związku ze zmianami w ustawieniach sieci;

13. uszkodzeń baterii w wyniku nadmiernego ładowania i/lub nieprzestrzegania zaleceń dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa oraz instrukcji podanych w instrukcji obsługi produktu;

14. awarii produktu spowodowanych niewłaściwym montażem lub użytkowaniem produktu (użycie niezgodne z przeznaczeniem lub niespełniające norm technicznych lub standardów bezpieczeństwa obowiązujących w kraju, w którym jest używany itp.);

15. konserwacji produktu niezgodnie z instrukcjami firmy Wiko i zaniedbań w konserwacji produktu;

16. otwierania, zmian i napraw produktu częściami zamiennymi niezatwierdzonymi przez firmę Wiko przez osoby niebędące pracownikami serwisu zatwierdzonego przez firmę Wiko;

17. zmian, uszkodzeń i modyfikacji numeru IMEI, numeru seryjnego lub kodu EAN w taki sposób, że stają się nieczytelne.


Inne obszary nieobjęte gwarancją:

- wszelkie nieoryginalne urządzenia;
- koszty transportu i ryzyko związane z oddaniem i odbiorem urządzenia przez klienta końcowego;
- siła wyższa, wypadki (pożar, powódź itp.), uderzenie pioruna itp.


Niezależny zewnętrzny operator dostarcza kartę SIM oraz sieć lub system (komórkowy lub inny), w których produkt działa. W ramach niniejszej gwarancji Wiko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie, dostępność, zasięg, usługi lub przepustowość sieci lub systemu (komórkowego lub innego). Odpowiedzialność firmy Wiko i zatwierdzonej przez nią obsługi posprzedażowej jest ograniczona wyłącznie do kosztów naprawy i/lub wymiany urządzenia lub jego części w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących telefonu Wiko lub nieprawidłowego działania telefonu komórkowego i/lub akcesoriów zapraszamy na stronę www.wikomobile.com lub prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą.

*Należy zachować fakturę.